Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie
 
 młodszy inspektor  Tomasz Drożdżak
 
 
 
 

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie
 
młodszy inspektor  Dariusz Suwała
 
 
 
 

 
 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie
 
nadkomisarz  Jacek Rosół
 
 
 
 

 
 
 
 
Kompetencje kierownictwa:

Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji

1) podejmowanie decyzji oraz nadzór i koordynacja działań w sprawach realizowanych przez podległe mu służby,
2) współpraca z terenowymi organami rządowymi i samorządowymi w zakresie określonym przepisami ustawowymi,
3) dokonywanie analiz, ocen i prognoz związanych ze stanem bezpieczeństwa publicznego na podległym mu terenie,
4) prowadzenie prac organizacyjnych i mobilizacyjno – obronnych,
5) zarządzanie i organizowanie okresowych i doraźnych kontroli wewnętrznych oraz dokonywanie oceny wykonywania 
zadań przez podległe służby i poszczególnych policjantów,
6) kształtowanie i realizowanie polityki kadrowej i dyscyplinarnej,

7) realizowanie programów szkoleń, w ramach obowiązującego systemu szkolenia, podległych mu policjantów,
8) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,
9) nadzór nad ochroną informacji niejawnych w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych, a także s
twarzanie warunków zabezpieczających prawidłowy obieg oraz przechowywanie dokumentów.

Kompetencje I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, nadzorującego służby prewencyjne

1) zapewnienie warunków do skutecznego zapobiegania, rozpoznania i zwalczania przestępczości pospolitej oraz realizację programu prewencji kryminalnej,
2) zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego oraz jego przywracanie,
3) współudział w zapewnieniu porządku podczas wieców, manifestacji oraz innych zgromadzeń, uroczystości i imprez masowych,
4) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym i komunikacji kolejowej,
5) współdziałanie z organami administracji terenowej i samorządu w zakresie kontroli i przestrzegania przepisów porządkowych, transportowych, sanitarnych, meldunkowych, przeciwpożarowych i innych wynikających z obowiązujących przepisów regulujących te zagadnienia,
6) współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi w zakresie przeciwdziałania naruszania porządku prawnego oraz zjawiskom kryminogennym,
7) organizowanie i prowadzenie działań porządkowo - ochronnych oraz czynności ratowniczych w razie wystąpienia klęsk żywiołowych oraz innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym,
8) przeciwdziałanie przyczynom i warunkom sprzyjającym popełnianiu wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
9) nadzór nad prowadzonymi sprawami o wykroczenia, realizacja polityki represyjnej w postępowaniu mandatowym, merytoryczną i formalną zasadnością wniosków o ukaranie do Sądów Grodzkich i wykonawstwem funkcji oskarżyciela publicznego , a także opracowywaniem statystyki wykroczeń,
10) zapewnienie jak najwyższej gotowości alarmowej podległych komórek i jednostek organizacyjnych Policji,
11) koordynacja i nadzór nad działaniami podległych służb i policjantów oraz doskonalenie form i metod organizacji służby,
12) inicjowanie szkolenia zawodowego policjantów podległych służb prewencji.

 

Kompetencje Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, nadzorującego służby kryminalne


1) przeciwdziałanie przyczynom i warunkom sprzyjającym popełnianiu przestępstw,
2) ujawnianie przestępstw oraz ściganie ich sprawców poprzez wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych, kryminalistycznych, jak również innych określonych odrębnymi przepisami,
3) wykonywanie czynności na polecenie sądu i prokuratury oraz innych organów, w trybie i zakresie wynikającym z uprawnień i obowiązków ustawowych,
4) organizowanie i koordynowanie działalności rozpoznawczej, profilaktycznej i wykrywczej związanej ze ściganiem przestępstw,
5) prowadzenie poszukiwań osób i rzeczy,
6) opracowywanie statystyki przestępczości oraz koordynowanie czynności rejestracyjnych w zakresie ewidencji kryminalistycznej,
7) organizowanie i nadzorowanie działania podległych jednostek i komórek organizacyjnych oraz doskonalenie metod ich pracy,
8) koordynacja oraz określenie form współdziałania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Policji w zakresie czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowych,
9) inicjowanie szkolenia zawodowego policjantów podległych służb kryminalnych oraz udział w procesie dydaktycznym.

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.11.2015
Data modyfikacji 05.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Wąż
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Wąż Zespół ds Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagajacego
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Wąż
do góry