Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

W myśl ustawy przedmiotem petycji może być postulat zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania
w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 l.p .

 nr sprawy  

 skan 

 data złożenia petycji  

 imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 

 wnoszącego lub podmiotu,

 w interesie którego

 petycja jest składana

 przebieg postępowania  

 1

 PAW.0511.1.2016

treść petycji

 19  stycznia  2016 r   

 

 Wspólnota    Mieszkaniowa Osiedla Jurajskiego w Zielonkach

Wspólnota Mieszkaniowa Grajek w Zielonkach

 W dniu 21 lutego 2016 roku Komendant Powiatowy Policji w Krakowie zlecił  do dnia 22 lutego 2016 roku Komendantowi Komisariatu w Zielonkach oraz naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Krakowie przeprowadzenie czynności diagnozujących problem opisany w petycji i w razie potwierdzenia zawartych w petycji spostrzeżeń opracowanie koncepcji likwidacji lub zminimalizowania problemu. 

W dniu 26 lutego 2016 roku udzielono odpowiedzi składającym petycję.

2 PAW.0511.2.2016 treść petycji 26 lipca 2016 r Mieszkańcy Gminy Zielonki

W dniu 26 lipca 2016 roku Komendant Powiatowy Policji w Krakowie zlecił  do dnia 25 sierpnia 2016 roku Komendantowi Komisariatu w Zielonkach oraz naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Krakowie przeprowadzenie czynności diagnozujących problem opisany w petycji i w razie potwierdzenia zawartych w petycji spostrzeżeń opracowanie koncepcji likwidacji lub zminimalizowania problemu. 

Po weryfikacji informacji uznano, że nie jest w tej sprawie wymagana jakakolwiek interwencja policji, a sprawa pozostaje w gestii zarządcy drogi.

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Krakowie.

Kontakt:

ul. Władysława Łokietka 205, 31-263 Kraków

tel: (12) 61 57 600

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy:

iod.kpp@kpp-krakow.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana petycji.

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 r. poz. 1195).

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KPP w Krakowie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 r. poz. 1195). 

Metryczka

Data publikacji 23.11.2015
Data modyfikacji 04.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Wąż
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Wąż Zespół ds Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagajacego
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Wąż
do góry