Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Załatwianie spraw w Komendzie Powiatowej Policji reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.) oraz Rozdział V Zasad wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i jednostkach podległych – załącznika do Decyzji nr 3/07 Młopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 21.05.2007 roku.

Załatwianie spraw

Dokumenty wpływające do KPP przekazywane są do dekretacji Komendantowi Powiatowemu Policji lub jego zastępcom. Następnie korespondencja zwracana jest do kancelarii ogólnej KPP, skąd przekazywana jest, zgodnie z dyspozycją do właściwych komórek organizacyjnych bądź komisariatów podległych KPP. Kierownicy tych komórek organizacyjnych lub Komendanci Komisariatów Policji dekretują przesyłki na pracowników merytorycznych, którym przekazywane są one do realizacji.

W myśl § 19 I § 20 przy załatwianiu spraw stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy:

1. formę odręczną, która jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez pracownika, po zarejestrowaniu sprawy, bezpośrednio na otrzymanym piśmie, zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób załatwienia sprawy (np. telefonicznie),
2. formę korespondencyjną polegającą na sporządzeniu przez referenta projektu pisma załatwiającego sprawę.


Pisemne załatwienie spraw w myśl § 21 wykonuje się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. W odpowiedziach podaje się znak i datę sprawy, której odpowiedź dotyczy. Pismo będące na stanie danej komórki/jednostki organizacyjnej oznacza się znakiem sprawy, pod którym jest prowadzona.

Korespondencja przekazywana jest odbiorcy w postaci pisma wysłanego przesyłką listową, faksem, telefaksem lub dalekopisem, pocztą elektroniczną lub na nośniku informacji, wysłanym przesyłką listową. Pisma załatwiające sprawę wysyła się niezwłocznie po ich podpisaniu.

 

                            

Numer telefonu 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. 

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112

 

 

Metryczka

Data publikacji 23.11.2015
Data modyfikacji 23.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Korzonek
Osoba udostępniająca informację:
Marek Korzonek Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Wąż
do góry